top of page

Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej Kopacki Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-324), ul. Bocheńska 6C/1, e-mail: rodo@pibkopacki.pl

 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, jakim jest konieczność zapewnienia bieżących kontaktów, współpracy i ciągłości działania między Administratorem a jego kontrahentami.

 • Dane służbowe mogą być ujawniane odbiorcom świadczącym dla Administratora obsługę obsługę  księgową, podwykonawcom i innym podmiotom w zakresie wymaganym dla zapewnienia prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa Administratora.

 • Dane służbowe będą na bieżąco aktualizowane i przechowywane do czasu otrzymania informacji o zmianie danych osoby wyznaczonej do kontaktu.

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania w warunkach art. 18 RODO. Żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście  pod wskazany wyżej adres korespondencyjny.

 • Przysługuje Państwo prawo sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu z uwagi na to, że przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do podtrzymywania relacji biznesowych. Brak podania danych osobowych uniemożliwi kontakt
  w bieżących sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych. 

 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.

 • Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

bottom of page